مرگ بر اسراییل!!!

آیا می دانستید :

یکی از سران اسراییلی به آمریکایی ها گفته بود.

برای جنگ با افغانستان نیازی نبود که این قدر لشکرکشی نظامی کنید!

و این قدر تلفات بدهید!

همین که یک دامن کوتاه به زنهایشان بدهید...

بس است برای نابودی یک کشور اسلامی!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
آدم

ای کاش ایوب بود و می آموختم صبراش را ای کاش سلیمان بود می آموختم زبان حیوان را و ای کاش تو بودی که هیچ نمی خواستم از خدا

رضوان

همه هدف آمریکا که نابودی مردم افغانستان نبوده. یکی از مزایایش نزدیکی به ایران و پاکستان و خاورمیانه و نفت های آن است. افغانستان یک منظقه استراتژیک است برای آمریکا و اسرائیل.