خلاصه!

کل زندگی رو این مدلی دیدم:

1_دنبالش رفتی و ازت فرار کرده!

2_دنبالش نرفتی و دنبالت اومده!

/ 4 نظر / 4 بازدید
لی لا

دقییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییقن[خرخون]