استعداد..

من در نوجوانی..

شعرهایی در حد نیم بیت،یک بیت..

فوقِ فوقش...یک و نیم و دو بیت می سرودم!!یول

/ 5 نظر / 3 بازدید
منم!!!!!

من در نوجوانی رمان های 200 الی 300 صفحه ای می نوشتم.....[خنثی] کسی کشفم نکرد سرخورده شدم دیگه ننوشتم....

آترا

عاشخخخخخخخخ استعدادتم گلم..

مسافر

بابا تو بمب استعدادی[دست]

بیدل

بعد اونوقت بهت چی میگفتن؟؟؟شع؟/شاع؟/شا؟/عر؟