کو حوصله

رفتم بخوابم.خواب

خیلی خوابم میاد.خمیازه

شبم مهمونی دعوتیم.

وای من حوصلم نمیاد برم.

بعد از شام باید با آبجی کوچیکه کوزت بشیم.

یه خروار ظرف بشوریم!!

من نمی خوام برم.گریه

/ 2 نظر / 4 بازدید
افق

مهمونی دعوتی اون وقت شما باید ظرف بشوری؟؟؟[سوال]

ابراهیم

ظرف شوی خوبه؟[گل] مخصوصا واسه دخترا.[چشمک] ما که رفتیم مهمونی.