عشق تلقینی !

دقیق که فکر میکنم می بینم من عاشق اون آدم نشدم . بل عشق به میم (نامزد سابقم) اینقدر زیاد و قوی بود که برای اینکه فراموشش کنم . پناه بردم به یه عشق دیگه . حتی دکترمم به این موضوع اشاره کرد . تو ناخودآگاهم برای اینکه نامزد سابقم رو فراموش کنم یه عشق برای خودم دست و پا کردم . که اونو از تو گوشه ی ذهنم پرت کنم بیرون .

و انگار این عشق الکی و تلقینی نتیجه داد . و حسم نسبت به میم عوض شده . و مثل سابق زیاد تو فکرش نیستم . و دارم واقع بینانه بهش نگاه میکنم . میم آدمی بود که وقتی قهر میکردم . نازم رو نمی کشید . تازه اونم برمی داشت قهر میکرد . 😐 گریه میکردم . خودمو لوس میکردم براش . خیلی جدی برخورد میکرد . فکر میکنم اگه باهاش ازدواج میکردم . عقده ای میشدم و دچار کمبود محبت . 😐

/ 0 نظر / 109 بازدید